Förbjudna försändelser | www.alandpost.ax

Förbjudna försändelser

Försändelser som innehåller farliga ämnen, föremål eller något annat som till sin natur är farligt eller förbjudet kan i regel inte skickas som brev och postpaket.

Som avsändare är du ansvarig för din försändelse och att innehållet är tillåtet att skicka. I ansvaret ingår också att eventuella farliga ämnen och föremål är klassificerade, förpackade och märkta på rätt sätt samt att de dokument som krävs har getts i enlighet med gällande bestämmelser för transport av farligt ämne.

Flygbolagen kan av säkerhetsskäl fastställa begränsningar gällande innehåll i försändelser som ska transporteras med flyg. På samtliga försändelser till utlandet genomförs kontroller som grundar sig på flygsäkerheten. Om en försändelse innehåller något förbjudet returneras den till avsändaren. Observera därför dessa bestämmelser noga!

Det förekommer också landsvisa begränsningar och förbud, kontakta Postens kundtjänst, tel. 018-636 624 eller e-post: kundtjanst@alandpost.com för att få mera information om vad som gäller till respektive land.

Förbjudna försändelser och farligt gods kan i många fall transporteras på annat sätt än som brev och postpaket. Kontakta Åland Post Logistiks kundtjänst så berättar de vilka möjligheter som finns. 

Farligt gods

Farligt gods är inte tillåtet att skicka i brev och postpaket. Undantaget är vissa ämnen som får skickas rätt förpackade och i begränsad mängd.  

Exempel på innehåll som klassas som farligt gods:

Explosiva ämnen och föremål

T.ex.

 • Ammunition
 • Pyrotekniskt material 
 • Stubintråd
 • Sprakstickor(tomtebloss)
 • Tändhattar till leksaksvagn
I tryckbehållare packade gaser

T.ex.

 •  Brandsläckare som innehåller gaser under tryck
 •  Aerosolburkar/sprayburkar
 •  Gasbehållare för campingkök
 •  Cigarettändare
Brandfarliga vätskor

T.ex.

 • Bensin
 • Lösningsmedel
 • Rengöringsmedel
 • Målarfärg
 • Lacknafta
 • Nagellack o parfym
Brandfarliga fasta ämnen
 • Självantändande ämnen och ämnen som utvecklar gas vid kontakt med vatten, t.ex. tändstickor
 • Film av cellulosanitrat
Oxiderande ämnen och organiska peroxider
 • Ämnen som lätt antänds av syre
 • Hår- o textilfärger
 • Vissa blekmedel/pulver
 • Vissa klister och bindemedel
 • Gifter, mediciner och toxiner inklusive droger
Giftiga och smittförande ämnen
 • Smittförande ämnen kategori A UN 2814 och UN 2900
 • Vissa bekämpningsmedel

Undantag: Biologiskt ämnen kategori B UN 3373 får skickas under förutsättning att de är förpackade enligt ICAO-TI o IATA DGR:s förpackningsinstruktion PI 650. Gäller enbart avtalskunder i inrikes trafik.

Radioaktiva ämnen
 • Medicinska prover eller forskningsprover som innehåller radioaktiva ämnen
 • Plutonium och uran
Frätande ämnen
 • Frätande rengöringsvätskor
 • Frätande medel för förebyggande och borttagande av rost
 • Instrument som innehåller kvicksilver eller batterivätskor
Övriga farliga ämnen
 • Material som har sövande, skadliga, giftiga eller andra egenskaper och som kan förorsaka starkt obehag vid läckage
 • Material som är starkt magnetiska
 • Försändelser som innehåller batterier
 • Krockuddsmoduler och bilbältesförsträckare
 • Förbränningsmotorer som drivs med brännbara gaser eller vätskor

Undantag: Torris, Torris får skickas som brev o postpaket när det används som kylning för UN3373 och är förpackat enligt packningsinstruktion 954.

Förbjudet innehåll

I brev och paket är det förbjudet att skicka skjutvapen, patroner, gaspistoler och anordningar avsedda för att avfyra gaspatroner eller föremål som är förvillande lika dem. Sådana föremål är bl.a. vapen- och sprängämnesrepliker, blind ammunition, skjutvapen som försatts i obrukbart skick, luftvapen samt airsoftvapen som efterliknar skjutvapen.

Förbud och begränsningar i innehåll


Följande innehåll är antingen helt förbjudet eller omfattas av transportbegränsningar där avsändaren behöver avtala separat med Åland Post om transport.

Livsmedel som förskäms

Varor som behöver kyla och värme för att inte förkorta sin hållbarhet

Undantag: Varor som förpackas i torris enligt IATA:s förpackningsinstruktioner 

Levande eller döda djur

Undantag: Bin, blodiglar och silkeslarver kan sändas. Ytterligare, flugor i klassen Drosophilidae för biomedicinisk forskning kan sändas i internationella brevförsändelser mellan erkända forskningsinstitutioner.

Narkotika och droger
Dyrbart innehåll

Pengar, värdepapper, resecheckar, platina, guld och silver i bearbetad eller obearbetad form, ädelstenar, smycken etc.

Undantag: Assurerade försändelser till länder som tillåter införsel

Förfalskade artiklar och piratkopior
Föremål och ämnen som enligt lag inte får innehas eller användas

Som brev och postpaket är det inte heller tillåtet att skicka försändelser:

 • med oskyddade vassa kanter eller spets
 • som läcker eller där innehållet riskerar att lossna
 • vars innehåll eller omslag strider mot god sed
Sarah Wigell Kundtjänst
Sarah Wigell
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com
Malin Nyberg Kundtjänst
Malin Nyberg
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com