Skadeersättning | www.alandpost.ax

Skadeersättning

För att få en eventuell ersättning ska en reklamation om skada göras när försändelsen tas emot eller senast inom sju arbetsdagar. När det gäller fall av försening eller försvinnande kan anmärkning göras inom sju dagar från det att avsändaren eller adressaten har delgivits fördröjningen eller försvinnandet.

Försvunnen eller skadad försändelse

Posten kan betala ut skadeersättning mot ansökan för en postförsändelse som har förkommit eller skadats enligt den verkliga och påvisade skadan. Ersättning kan betalas för direkta skador på föremål och kostnader ända upp till de maximibelopp som anges i Postens leveransvillkor.

Försenad försändelse

Eventuella föremålsskador som har åsamkats innehållet i en försändelse på grund av försening ersätts mot ansökan. Maximiersättning enligt Postens leveransvillkor.

Avsändarens ansvar

Försändelsen ska emballeras så bra att den tål transport och lyftning. Avsändaren är skyldig att ersätta de skador som hans försändelse har förorsakat andra postförsändelser och Posten, i enlighet med vad Posten i sin tur är skyldig att ersätta sina kunder.

Postens fritagning från ansvar

Posten är inte skyldig att betala ersättning bl.a. om:

  • skadan har förorsakats av avsändaren eller adressaten.
  • skadan har uppstått genom brottslig handling eller vållande av en person som handlat i stället för adressaten eller avsändaren eller av en utomstående person.
  • skadan har förorsakats en försändelse som transporterats på avsändarens ansvar eller om det gäller en försändelse som utgör fara eller risk för skada.
  • skadan har förorsakats innehållet i försändelsen på grund av ett fel i varan, eller varan har blivit skämd till följd av varans natur eller av någon annan motsvarande skada under den normala transporttiden.
  • skadan har förorsakats på grund av strejk, naturförhållanden, undantagstillstånd eller någon annan force majeure.
  • skadan har uppstått för att försändelsen ej varit förpackad så som innehållet förutsätter. Se också Postens leveransvillkor.

Ersättningsanspråk

När du ansöker om ersättning från Posten så ska ett dokument som bevisar värdet på varan eller reparationskostnaderna bifogas ersättningsansökan. Ansökan ska lämnas inom ett år från det att skadeanmälan är gjord. 

Sarah Wigell Kundtjänst
Sarah Wigell
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com
Malin Nyberg Kundtjänst
Malin Nyberg
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com