Postverksamhetens utveckling på Åland | www.alandpost.ax

Postverksamhetens utveckling på Åland

Det har bedrivits postal verksamhet på Åland ända sedan 1638, då postverksamheten inleddes under det svenska väldet. Länge bestod verksamheten mest av skötseln av den ålagda postforslingsskyldigheten. Det dröjde till 1866 innan de två postkontoren i Kastelholm och Eckerö fick sällskap av postkontoret i Mariehamn. År 1809 underställdes verksamheten det ryska väldet, inom storfurstendömet Finland.

Postverksamheten under Finland

De flesta postkontoren inrättades i slutet av 1800- och i början av 1900-talet. Postutdelningslinjerna inrättades först som postforslingslinjer. De flesta egentliga utdelningslinjerna inrättades kring 1920-talet. Postverksamheten underställdes det självständiga Finland 1917. År 1927 slogs postväsendet ihop med telegrafväsendet till Post- och telegrafverket.

Mot modernare former

Posten var organiserad som en myndighet. Finland ärvde det tsaristiska systemet. På 1970-talet bestämdes att verksamheten skulle drivas "enligt affärsmässiga principer". Verkets namn ändrades 1981 till Post- och televerket. 1990 ändrades organisationsformen till ett fristående affärsverk - Post och Tele - med självständig ekonomi.

Postbanken

Postbanken grundades 1888. Bolagsformen ändrades till aktiebolag 1.1.1989. Bankens namn ändrades våren 1998 till Leonia Banken Abp. Idag bedriver Posten Åland inte längre någon bankverksamhet.

Egna frimärken

Åland fick egna frimärken 1984. De utgavs av Post och Tele i Finland i samarbete med Ålands landskapsregering till och med den 31.12.1992. Postkontorsnätet omorganiserades 1991, då en tredjedel av kontoren drogs in och en tredjedel ombildades till att skötas av ombud. Resterade kontor försågs med bankterminaler.

I mitten av 1991 avreglerades hela den finländska postverksamheten. Finland - och Åland - var det första landet i världen som öppnade postmarknaden för konkurrens utan något som helst lagstadgat monopolskydd.

Eget postverk 1993

Åland fick eget postverk den 1 januari 1993 genom en ändring i självstyrelselagen. Verksamheten grundade sig på landskapslagen om Posten på Åland och sköttes av ett affärsverk som var underställt Ålands landskapsregering.

Ny postterminal 2002

År 2002 utökades verksamheten då en postterminal byggdes i Sviby i kommunen Jomala, strax utanför Mariehamns gränser. Här kunde postverksamheten centraliseras till ett ställe och detta hade en mycket positiv inverkan på verksamheten i stort. Sedan 2006 fungerar postterminalen även som Postens huvudkontor. Postterminalen har byggts ut i flera omgångar och ytterligare tillbyggnader är planerade framöver.

Posten Åland blev aktiebolag 2009

Den 1 januari 2009 ändrades Posten Ålands bolagsform från affärsverk till aktiebolag. Den enda ägaren i aktiebolaget Posten Åland Ab är Ålands landskapsregering.