Ny postlag och varannandagsutdelning | www.alandpost.ax

Ny postlag och varannandagsutdelning

Den 1 januari 2023 trädde en ny postlag i kraft som innebär att även Åland, i likhet med våra grannländer, övergår till varannandagsutdelning. Förändringen sker stegvis och leder till att postgången på Åland blir både billigare, tryggare och mer miljövänlig. Varannandagsutdelning startade på fasta Åland 2023. Från och med den 25 mars 2024 delas posten ut varannan vardag på Föglö. 

I och med den minskning av brevvolymer vi ser lokalt och har sett runt om i världen de senaste decennierna är en revidering av den befintliga postlagen nödvändig. Digitaliseringen har påverkat Åland Posts traditionella postverksamhet betydligt och omvärldens och postmottagarnas behov och beteenden för att skicka information har förändrats.

Förändringar i postutdelning

Utvecklingen har medfört att till varje hushåll, varje vecka delas det ut i genomsnitt mindre än ett brev som räknas till de samhällsomfattande tjänsterna, läs mer om De samhällsomfattande tjänsternas innehåll på regeringen.ax. Kravet på att upprätthålla femdagarsutdelning är därför inte längre motiverbart och ändamålsenligt då det inte finns post att dela ut varje dag.

Gäller endast de samhällsomfattande tjänsterna

Den nya postlagen påverkar endast de samhällsomfattande tjänsterna. Utdelning av dagstidningar, tidskrifter och reklam hör inte till dessa och sköts fortsättningsvis på kommersiell basis.

Miljövinst

Färre utdelningsdagar kommer samtidigt att minska våra egna utsläpp och bidra till att vi når vårt fossilfria mål.

Nya postlagen trädde i kraft i januari 2023

Ålands landskapsregeringen har beslutat att den nya postlagen träder i kraft den 1 januari 2023. Därmed fortsätter Åland Post sitt arbete med att anpassa verksamheten till den kommande lagändringen, ett arbete som nu går in i en mer intensiv fas.

Utgångspunkten för vårt arbete är att förbereda för en stegvis övergång till postutdelning varannan vardag. Vår målsättning är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en stabil och framtidssäkrad postgång, där vi fortsätter erbjuda en service som håller en hög och jämn kvalitet över hela Åland.

Redan nu kan vi se att den stegvisa övergången till utdelning varannan vardag leder till betydande vinster både för samhällsekonomin och miljön, utan att våra kunder eller de åländska hushållen påverkas negativt i någon nämnvärd utsträckning. Som tidigare kommunicerats påverkas heller inte utdelningen av åländska dagstidningar av lagändringen.

En lyckad anpassning av vår verksamhet till den nya lagstiftningen förutsätter ett stort planeringsarbete. I takt med att planeringen framskrider återkommer vi angående när, hur och i vilken takt anpassningen till den nya lagen genomförs.

Vanliga frågor och svar

Varför inför Posten varannadagsutdelning?

I grund och botten beror det på att mängden post hela tiden minskar, där volymerna fallit med ungefär 50 procent de senaste tio åren, vilket inneburit att kostnaden och klimatavtrycket för varje enskild försändelse ökat till ohållbara nivåer. 

Är det inte en viktig service att posten kommer varje vardag?

Traditionellt har postutdelning varje vardag varit en både viktig och dessutom lagstadgad service, men på grund av ny teknik och nya vanor har behovet av en sådan service nästan helt försvunnit. De flesta väljer att kommunicera digitalt snarare än genom fysiska brev, där till exempel nästan alla våra egna kunder föredrar att få ett sms snarare än en pappersavi hem i brevlådan om de har ett paket att hämta.

Men är det inte viktigt för företag, myndigheter och kommuner att snabbt kunna nå privathushållen med fysisk post?

De flesta organisationer köper redan idag billigare posttjänster där det tar två, tre eller till och med upp till fem dagar att nå fram till hushållen. Dessutom ser våra utdelare att många hushåll tömmer sin brevlåda högst någon gång i veckan. Så i praktiken märker de allra flesta hushåll på Åland ingen skillnad alls när vi går över till utdelning varannan dag. Och även efter att vi går över till varannandagsutdelning går det fortfarande att skicka expresspost som kommer fram precis lika fort som tidigare.

Är den fysiska postgången på väg att helt försvinna?

Nej, behovet lär aldrig försvinna helt, men sättet vi delar ut posten på måste förändras i takt med samhällsutvecklingen. Att fortsätta dela ut post varje vardag, trots att det inte längre finns något större behov av det, är slöseri med pengar och innebär en orimlig belastning på miljön. Enligt våra beräkningar skulle det behövas samhällsstöd årligen för att utdelningen varje vardag ska kunna fortsätta, vilket är orimligt med tanke på de behov som finns inom vård, skola och omsorg. Med utdelning varannan dag kan postgången fortsätta att bära sig själv och skattebetalarnas pengar kan gå till viktigare ändamål.

Blir postgången mer sårbar med färre utdelningsdagar?

Nej, tvärtom. Ett av de stora hoten mot en bra postgång är tillgången på bra utdelare. I och med övergången till utdelning varannan dag får vi lättare att erbjuda heltidstjänster åt våra utdelare, vilket gör det enklare att rekrytera och behålla bra personal. Förutom att en fortsatt utdelning varje vardag skulle göra det svårare att rekrytera personal skulle vi även bli beroende av samhällsstöd och bli mer sårbara för kraftiga svängningar i bränslepriset, två faktorer som i synnerhet kunde slå mot utdelningen i gledsbygden och i skärgården. Med utdelning varannan dag kan vi i många år framöver erbjuda en service som håller en både hög och jämn kvalitet över hela Åland.

Hur genomförs övergången till utdelning varannan dag?

Övergången genomförs stegvis, där Mariehamn och Järsö var först ut med utdelning varannan dag från och med den 1 februari 2023. Därefter fortsatte vi med övriga fasta Åland under 2023 och för 2024 är planen att införa utdelning varannan dag i skärgården. Först ut i skärgården är Föglö, med start 25.3.2024. Anledningen till att vi inte tar hela Åland på en gång är att det krävs en hel del mätning av distrikten och planering för att få utdelningen att fungera så bra som möjligt.

Hur blir det med den dagstidning jag prenumererar på?

Utdelningen av dagstidningar påverkas inte av den nya lagstiftningen. Det här beror på att utdelning av dagstidningar är inte post i egentlig mening, utan en tjänst tidningshusen valt att köpa av oss i stället för att dela ut tidningarna själva. När vi i det första steget inför utdelning varannan vardag i Mariehamn fortsätter de två lokala dagstidningarna samt en rikstidning att fortsätta dimpa ner i postlådan exakt samma dagar och i princip exakt samma tider som vanligt. Övergången till varannandagsutdelning leder heller inte att vi höjer priserna för tidningsutdelningen.

Men om brevbäraren ändå kommer med min tidning varje dag, kan ni inte fortsätta dela ut posten varje dag?

Att vi kan dela ut exempelvis dagstidningar varje dag beror bland annat på att vi vid sidan av den vanliga utdelningen kör så kallade kurirrundor, där vi delar ut post som måste komma fram snabbt. Ett exempel på kurirpost vi delar ut är dagstidningar som valt att köpa den här tjänsten av oss.

Hur blir det med veckotidningar och andra dagstidningar som inte köper utdelning med kurirpost av Åland Post?

För till exempel veckotidningar eller vissa utländska dagstidningar som inte köper utdelning av oss – till exempel med kurirpost – utan väljer att skicka tidningarna med den vanliga posten kan det dröja en eller till och med ett par dagar längre att nå prenumeranterna. Tidningsföretagen bestämmer själva hur viktigt det är att de åländska prenumeranterna snabbt får sin tidning, men i de flesta fall ser vi att de föredrar en billig men långsammare lösning.

Så vilken skillnad märker jag när förändringen är genomförd?

Egentligen ingen skillnad alls. Du får post i princip lika ofta som förr och om du prenumererar på till exempel en åländsk dagstidning kommer den precis samma dagar och samma tider som tidigare. Den enda skillnaden du kan märka är att vissa veckotidningar kan komma något senare.

Hur vet jag vilka dagar den vanliga posten kommer?

Utdelningen sker måndag, onsdag, fredag varannan vecka och tisdag och torsdag varannan vecka. Genom att logga in på ”Min sida” kan du se vilka dagar posten delas ut till din adress. För inloggning krävs identifiering med bankkoder och personnummer. Vid frågor om inloggning kontakta vår kundtjänst genom att mejla kundtjanst@alandpost.com eller ring till tefonnummer +358 18 636 624

Vad händer med den post jag får till mitt företag?

För företag och organisationer som har vår företagstjänst Hämta/Lämna eller en postbox fortsätter vi att dela ut all post varje vardag.

Är det bara på Åland som posten delas ut varannan dag?

Nej, faktum är att vi på Åland är sist i helas Norden med att genomföra den här förändringen. Alla nordiska länder har redan, efter att ha testat lite olika modeller, gått över till utdelning varannan vardag, eftersom det visat sig fungera bäst. Att vi har väntat in de andra gör att vi redan från början kan gå in för de modeller och lösningar som visat sig fungera bäst utanför Åland.

Vad händer när ni genomför nästa steg och inför varannandagsutdelning på hela Åland?

Det kan vi först svara på längre fram. Anledningen till att förändringen görs stegvis är som sagt att vi måste göra noggranna mätningar och en gedigen planering inför att vi förändrar postgången på olika delar av Åland. Vi kan däremot redan nu säga att vi ser stora fördelar med att införa varannandagsutdelning över hela Åland – inte minst för samhällsekonomin och miljön. Bland annat ser vi att vi lättare kan gå över till eldrivna fordon i och med förändringen. Däremot återstår det fortfarande vissa detaljer vi måste jobba vidare med.

Mer information

På den här sidan fortsätter vi kontinuerligt att uppdatera med mer information om den nya postlagen så snart vi känner till vilka ändringar lagen medför.

Har du frågor, eller har du några förslag du skulle vilja berätta om?

Kontakta vår kundtjänst genom att mejla kundtjanst@alandpost.com eller ring till telefonnummer +358 18 636 624.

Sarah Wigell Kundtjänst
Sarah Wigell
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com