Finansiella rapporter och årsberättelser | www.alandpost.ax

Finansiella rapporter och årsberättelser

Flerårsöversikt 2023 2022 2021 2020  2019 
Omsättning 36 916 34 683 32 914

35 501

36 268
Rörelsevinst inkl. nedskrivning 332 310 -814 -7 003 913
Rörelsevinstmarginal 0,9% 0,9 % -2,5 % -19,7 % 2,5 %
Finansiella poster -108 -29 -25 -31 -42
Vinst före bokslutsdisp.
och skatt
224 282 -839 -7 034 871
Vinstmarginal 0,6% 0,8 % -2,5 % -19,8 % 2,4 %
           
Avkastning på eget kapital 0,5 % 1,2 % -3,7 % -26,6 % 2,7 %
Avkastning på investerat kapital 1,4 % 1,2 % -2,9 % -20,8 % 2,4 %
Soliditet 68,9 % 65,7 % 67,3 % 65,7 % 68,0 %
           
Verksamhetens kassaflöde 2 477 330 735 3 636 3 312
Investeringar 658 2 000 591 1 320 1 986
Betald dividend - - - 500 500
Årsarbeten i medeltal 154 183 195 199 201