Finansiella rapporter

Flerårsöversikt 2016 2015 2014 2013 2012
Omsättning 40 030 41 772 45 373 41 338 43 556
Rörelsevinst 1 634 1 818 2 567 2 124 3 232
Rörelsevinstmarginal 4,1 % 4,4% 5,7% 5,1% 7,4%
Finansiella poster -60 -58 -98 -134 -160
Vinst före bokslutsdisp och skatt 1 574 1 760 2 468 1 990 3 072
Vinstmarginal 3,9 % 4,2% 5,4% 4,8% 7,1%
           
Avkastning på eget kapital 5,3 % 5,2% 7,7% 6,6% 10,4%
Avkastning på investerat kapital 4,2 % 5,2% 7,7% 6,2% 10,7%
Soliditet 58,6 % 64,0% 69,6% 65,3% 64,3%
           
Verksamhetes kassaflöde 2 937 3 683 3 683 3 773 4 443
Investeringar 5 289 6 995 1 223 2 338 9 482
Betald dividend 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Årsarbeten i medeltal 221 215 201 202 209