Finansiella rapporter | www.alandpost.ax

Finansiella rapporter

Flerårsöversikt 2017 2016 2015 2014 2013
Omsättning 38 198 40 030 41 772 45 373 41 338
Rörelsevinst 1 350 1 634 1 818 2 567 2 124
Rörelsevinstmarginal 3,5 % 4,1 % 4,4% 5,7% 5,1%
Finansiella poster -48 -60 -58 -98 -134
Vinst före bokslutsdisp och skatt 1 302 1 574 1 760 2 468 1 990
Vinstmarginal 3,4 % 3,9 % 4,2% 5,4% 4,8%
           
Avkastning på eget kapital 4,2 % 5,3 % 5,2% 7,7% 6,6%
Avkastning på investerat kapital 3,4 % 4,2 % 5,2% 7,7% 6,2%
Soliditet 62,3 % 58,6 % 64,0% 69,6% 65,3%
           
Verksamhetes kassaflöde 3 845 2 937 3 683 3 683 3 773
Investeringar 766 5 289 6 995 1 223 2 338
Betald dividend 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Årsarbeten i medeltal 221 221 215 201 202