Finansiella rapporter | www.alandpost.ax

Finansiella rapporter

Flerårsöversikt 2018 2017 2016 2015 2014
Omsättning 37 443 38 198 40 030 41 772 45 373
Rörelsevinst 1 438 1 350 1 634 1 818 2 567
Rörelsevinstmarginal 3,8 % 3,5 % 4,1 % 4,4% 5,7%
Finansiella poster -218 -48 -60 -58 -98
Vinst före bokslutsdisp och skatt 1 219 1 302 1 574 1 760 2 468
Vinstmarginal 3,3 % 3,4 % 3,9 % 4,2% 5,4%
           
Avkastning på eget kapital 3,9 % 4,2 % 5,3 % 5,2% 7,7%
Avkastning på investerat kapital 3,7 % 3,4 % 4,2 % 5,2% 7,7%
Soliditet 66,0 % 62,3 % 58,6 % 64,0% 69,6%
           
Verksamhetes kassaflöde 3 409 3 845 2 937 3 683 3 683
Investeringar 1 135 766 5 289 6 995 1 223
Betald dividend 500 1 000 1 000 1 000 1 000
Årsarbeten i medeltal 208 221 221 215 201