Förbjudna försändelser

Följande försändelser är inte tillåtna att skicka i brev och postpaket.

Explosiva ämnen och föremål

T.ex. nitroglycerin, fyrverkeripjäser, knallar, tändtråd, ljus- och nödraketer, ammunition.

I tryckbehållare packade gaser

T.ex. aerosoler, blåslampor, gasbehållare för campingkök, tändare, släckare.

Brinnande vätskor

T.ex. aceton, bensin, sprit, lösningar, parfym, nagellack, rengöringsmedel, de flesta målfärger.

Lättantändliga fasta ämnen

T.ex. tändstickor, kalium, metallmagnesium, natrium, cellulosanitratfilm.

Oxiderande ämnen

T.ex. klorater, peroxider och övriga kombinationskemikalier.

Biologiska prov och radioaktiva ämnen

T.ex. serum, enzymer, vaccin.

Giftiga ämnen

T.ex. arsenik, cyanid, kvicksilver, råttgift.

Frätande ämnen

T.ex. kraftiga syror och rengöringsmedel innehållande kraftiga lösningar.

Smittförande ämnen

T.ex. infektiösa prover och vissa vaciner.

Radioaktiva ämnen

T.ex. plutonium och uran.

Övriga farliga ämnen

T.ex. litiumbatterier, asbest, magnetiska ämnen, krockkuddsmoduler, bilbältesförstärkare.

Droger
Vapen, luftvapen, vapenrepliker och inaktiva explosiva föremål.

24.01.2012: Förbjudet att skicka vapen och tillhörande delar per post

Sedan januari 2011 är det totalt förbjudet att skicka vissa föremål per post. Till dessa hör vapen, luftvapen samt reproduktioner av vapen och sprängämnen.

Förbudet omfattar vapen, lås, bössor, patroner, ljuddämpare och motsvarande delar samt gaspistoler och anordningar avsedda för avfyring av gaspistoler. Förbudet gäller inte optik, rengöringstillbehör och tomma fodral. Förbudet gäller inte heller leksakspistoler (till exempel vattenpistoler) eller styrenheter för spelkonsoler.

Riktlinjerna följer postlagen, eftersom skyldigheten att tillhandahålla den samhällsomfattande tjänsten inte förutsätter att Posten Åland ska transportera ifrågavarande försändelser. Postens verksamhet styrs också av Världspostkonventionen och begränsningarna i anslutning till den. Riktlinjerna avviker inte heller från förfarandet hos andra företag inom branschen.

Försändelser med oskyddade vassa kanter eller spets
Försändelser som läcker eller där innehållet riskerar att lossna
Saker eller ämnen där innehav eller bruk är förbjudet enligt lag
Pengar, värdepapper, resecheckar, platina, guld och silver i bearbetad eller obearbetad form, ädelstenar, smycken och andra värdeföremål

endast som assurerad försändelse till länder som tillåter införsel

Försändelser vilkas innehåll och/eller omslag strider mot god sed
Förfalskade artiklar och piratkopior
Levande djur

Bin, blodiglar och silkelarver kan sändas. Ytterligare, flugor i klassen Drosophilidae för biomediciniska forskning kan sändas i internationella brevförsändelser mellan erkända forskningsinstitutioner.

Föremål och ämnen som enligt lag inte får innehas eller användas

Innehåll som inte får transporteras med flyg

Batterier eller utrustning som innehåller batterier (mobiltelefoner, kameror, datorer och dylikt) eller är förpackade med batterier kan tillsvidare inte transporteras med flyg.

På samtliga försändelser till utlandet genomförs kontroller som grundar sig på flygsäkerheten. Om en försändelse innehåller något förbjudet returneras den till avsändaren. Observera därför dessa bestämmelser noga!

Det förekommer landsvisa begränsningar och förbud, kontakta Postens kundtjänst för att få mera information om vad som gäller till respektive land.

Vill du skicka annat gods än brev och postpaket så kontakta Logistiks kundtjänst så berättar de vilka försändelser som inte är tillåtna.